UA EN
Eco Generation

Головною метою Організації є здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема екологічних, культурних, економічних, соціальних та інших інтересів громадян України; захист прав, свобод та інтересів членів (учасників) організації, інших фізичних та юридичних осіб у здійсненні ними діяльності у сфері захисту навколишнього природного середовища.

Основними напрямами діяльності Організації є:
 • розробка, залучення фінансування, реалізація програм з державними та недержавними органами, іншими громадськими організаціями, благодійними фондами, підприємствами та організаціями різних форм власності (в тому числі міжнародних та зарубіжних) з питань екологічної безпеки, збереження навколишнього природного середовища та культурної спадщини;
 • сприяння розробці та реалізації проектів екологічного, культурного, туристичного, освітнього напрямків;
 • сприяння протидії діяльності, яка загрожує екологічній безпеці та здоров’ю людей, збереження біорізноманіття;
 • участь в діяльності, спрямований на збереження і відтворення природного та культурного багатства, оздоровлення середовища, забезпечення екологічної безпеки, сприяння гендерній рівності, розвитку громадянського суспільства в Україні;
 • організація громадського екологічного контролю та моніторингу за станом навколишнього середовища, природних та культурних надбань, здоров’я населення;
 • сприяння екологічній просвіті та поліпшенню поінформованості громадськості щодо проблем навколишнього середовища та екології;
 • налагодження постійних зв’язків, обмін досвідом зі спорідненими місцевими, національними та міжнародними інституціями;
 • поширення Європейських цінностей серед молоді, обмін досвідом європейської та євроатлантичної інтеграції, зміцнення співпраці між Україною та іншими державами чи міжнародними організаціями;
 • надання аналітично-консультативної допомоги державним чи міжнародним установам з питань, пов’язаних з екологічними, культурними, освітніми, соціальними проблемами;
 • нзабезпеченням гендерної рівності, розвитком демократичного суспільства тощо;
 • запобігання забрудненню довкілля, екологічний моніторинг та незалежна екологічна експертиза; вивчення впливу екологічних чинників на здоров'я людини;
 • всебічне сприяння захисту прав та інтересів громадян України, шляхом представництва їх в органах державної влади, органах місцевого самоврядування України, громадських організаціях України, інших держав та їх об’єднань, на міжнародних зборах, з’їздах, конференціях, надання їм всебічної інформації та методологічної допомоги;
 • участь в організації і фінансуванні, а також проведення конференцій, лекцій, семінарів, симпозіумів, виставок, презентацій, прес-конференцій, концертів, вистав, фестивалів, форумів, інших освітніх та наукових заходів на виконання статутних завдань Організації;
 • збирання, аналіз, поширення та забезпечення доступу до екологічної інформації, створення власних екологічних інформаційних систем і баз даних, видання бюлетенів та іншої друкованої продукції, підготовка аудіо-візуальних матеріалів;
 • взаємодія, обмін досвідом та знаннями з державними, громадськими організаціями та установами, навчальними закладами для виконання статутних завдань;
 • сприяння розробці та реалізації проектів з розвитку альтернативної енергетики, збереження культурної спадщини та захисту навколишнього природного середовища;
 • розвиток міжнародних зв'язків та налагодження міжнародної співпраці з питань, які стосуються статутної діяльності Організації; запрошення в Україну іноземних спеціалістів, направлення за кордон членів Організації для реалізації проектів та програм Організації;
 • провадження іншої не забороненої законом діяльності відповідно до завдань Організації та законодавства України.